sobota, 25 maja, 2024
?>

Górno, 13.09.2017 r.

Znak: KZ.26.3.3.2017.GC

INFORMACJA DLA OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU:

 Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania, o następującej treści:

  1. Wymóg posiadania przez kształtki systemu SMART FUSE ogranicza postępowanie do jednego producenta, a nie jest gwarancją pewności zgrzewu. Na jakośc zgrzewu elektrooporowego wpływ ma wiele zmiennych (odpowiednie przygotowanie powierzchni zgrzewanych, odtłuszczenie, zachowanie odpowiedniego reżimu, zachowanie normy zgrzewania) – samo wprowadzanie danych i system wprowadzania danych mają najmniejszy wpływ na jakość połączenia dla tego, że każdy system zgodny z normą eliminuje możliwość pomyłki ( i jest jednocześnie gwarancją poprawności wprowadzania danych)

  1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość oferty przygotowanej w oparciu o kształtki nie posiadające w/w systemu obsługiwanego przez Państwa zgrzewarkę, ale zgodne z wszelkimi polskimi i europejskimi normami i standardami?

  2. Zgrzewarki posiadane przez zamawiającego mają piny 4mm. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści tylko złączki posiadające piny 4mm. do zgrzewarki?

  1. część I studzienki wodomierzowe -czy dopuszczana jest wysokość izolacji termicznej 800mm przy zastosowaniu rury karbowanej?

ODPOWIEDZI:

  1. Dot. części II poz. 3 -długość króćca FF L=300 mm.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w oparciu posiadany sprzęt oraz biorąc pod uwagę oszczędności oraz gospodarowanie finansami publicznymi. Z wiedzy posiadanej przez ZUK w Górnie wynika, że kształtki przynajmniej dwóch producentów, są obsługiwane przez zgrzewarki z systemem SMART FUSE.

  1. Biorąc pod uwagę równe traktowanie oferentów, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych kształtek spełniających normy EN 1555, EN 12201, ISO4427, ISO8085, AS/NZS 4129, NF 136, WIS 4-32-14, WIS 4-32-15, ISO900, posiadające kody kreskowe umożliwiające wprowadzanie danych do zgrzewarki.

Warunkiem dopuszczenia zamiennych rozwiązań jest również bezpłatne udostępnienie Zamawiającemu na czas realizacji zadania, od dnia dostawy I transzy do 29 grudnia 2017r., zgrzewarki o odpowiedniej mocy obsługującej dostarczone kształtki, wyposażonej w czytnik kodów kreskowych, system kontroli zgrzewu, możliwość transferu danych przez interfejs USB w formacie PDF/CSV, powiadomienia o błędzie, funkcje kontrolne (czas zgrzewania, temp. pracy), a przypadku wystąpienia awarii zgrzewarki, zapewnienie urządzenia zastępczego na czas jej naprawy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki.

  1. Zamawiający dopuszcza złączki PE bez względu na wielkość pinów z zastrzeżeniem spełnienia wyżej określonych warunków.

  1. Ze względu na ustanowione strefy przemarzania gruntu obowiązujące na terenie inwestycji, zamawiający dopuszcza studzienki o parametrach określonych w minimalnych wymaganiach technicznych (załącznik1.1)

Niniejsze pismo stanowi integralną część zaproszenia, wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik:

3.3 zapytania do oferty