sobota, 25 maja, 2024
?>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU: DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
GÓRNO 169, 26 – 008 GÓRNO
Tel. / fax 41 / 302 – 32 – 04
e-mail: mk@zuk-gorno.pl
strona internetowa: www.zuk-gorno.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Środa – Piątek 7:30 – 15:00, Wtorek 7:30 – 17:30
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego. Samochód musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2015 r. oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji. Samochód powinien mieć fabryczną homologację auta min. 6-cio osobowego.
3. Termin wykonania zamówienia: 28.12.2015 r.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty
5.1 Oferent poda w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zadania. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena
6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
7. Warunki udziału w postępowaniu
7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego, b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
7.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
7.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
f) została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.
8. Wymagane dokumenty:
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych (pokój Kierownika ZUK), Górno 169, 26-008 Górno do dnia: 09.12.2015 do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:
10.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Usług Komunalnych, Górno 169, 26-008 Górno w dniu: 09.12.2015 do godz. 9:15.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: p.o. Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Górnie – Grzegorz Ciepiela tel. 509 964 340 w godz. pracy Zakładu.
12. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Załącznik nr 1. Wymagania techniczne

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3. Formularz ofertowy