niedziela, 26 maja, 2024
?>

Górno, 08.09.2017 r.

Znak: KZ.26.3.1.2017.GC

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

GÓRNO 169, 26 – 008 GÓRNO

Tel. / fax 41 / 302 – 32 – 04

e-mail: kierownik@zuk-gorno.pl

strona internetowa: www.zuk-gorno.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U.2017.1579) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych w Górnie

Górno 169, 26-008 Górno

tel.: 41 / 302-32-05
fax:
41 / 302-32-04

Kierownik:    509-964-340

e-mail:   kierownik@zuk-gorno.pl

BIP: http://www.zukgorno.naszbip.pl/

Godziny urzędowania:           Poniedziałek, Środa – Piątek 7:30 – 15:00, Wtorek 7:30 – 17:30

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków” z podziałem na następujące części:

Część I – Dostawa studzienek wodomierzowych DN400 z wyposażeniem.

Część II – Dostawa armatury żeliwnej i stalowej

Część III – Dostawa rur, kształtek z PE, PP,PCV i pozostałych materiałów.

 1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części (I, II i III w 3 transzach dostawy)
 1. 1 transza dostawy do 30 września 2017r.
 2. 2 transza dostawy do 15 październik 2017r
 3. 3 transza dostawy do 30 październik 2017
 1. W związku ze specyfiką wykonywanego zadania zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o 10%.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

5.1 Oferent poda w ofercie cenę brutto za dostawę całości zadania wymienionego w części I, II, lub III. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową na daną część i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na poszczególne zadanie zostanie podpisana umowa.

5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część zamówienia lub wszystkie części zgodnie ze specyfikacją zamówienia

5.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Wzór

Sposób oceny

Cena

(Cena minimalna / oferowana cena) * 100

 1. pkt.

 1. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

 1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego,
 2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

7.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie w formularzu ofertowym)

7.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 6. została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.
 1. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty (dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków na dzień składania ofert):

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

 1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych (pokój nr 12), Górno 169, 26-008 Górno do dnia: 18.09.2017 do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie, z pieczęcią Oferenta oraz opatrzoną adnotacją:

OFERTA

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

Termin składania ofert 18.09.2017 godz. 12:00

Nie otwierać przed 18.09.2017 godz. 12:15

9.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Usług Komunalnych, Górno 169, 26-008 Górno w dniu:18.09.2017 do godz. 12:15.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górnie – Grzegorz Ciepiela tel. 509 964 340 w godz. pracy Zakładu.     
 2. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3

Załącznik nr 2. Wzór umowy dostawy

Załącznik nr 3. Formularz ofertowy