niedziela, 26 maja, 2024
?>

OGŁOSZENIE
w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociąg u gminnego.

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeni u w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 201 5, poz. 139 ze zm .) oraz występującą bezdeszczową pogodą zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się ZAKAZ PODLEWANIA wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Górno do odwołania.
  2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  3. Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego ZAKAZU będą pociągani do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
  4. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić braki w dostawie wody.

ogłoszenie do pobrania