środa, 12 czerwca, 2024
?>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dostawa jednej fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej

1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Tech – Ekspert Południe
ul. Władysława Grabskiego 14,
37 – 450 Stalowa Wola
Cena ofertowa brutto: 285 273, 90 zł

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny uwzględnionym przez Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty (dwie):

 • P.P.H.U. Marian Kisiel Górno 88, 26 – 008 Górno
  • Ilość punktów (kryterium: Cena brutto) 85,80 pkt (299 222, 10 zł)
  • Ilość punktów (kryterium: Okres gwarancji) 4,80 pkt (12 m-cy)
  • Ilość punktów ogółem – 90,6 pkt
 •  Tech – Ekspert Południe ul. Władysława Grabskiego 14, 37 – 450 Stalowa Wola
  • Ilość punktów (kryterium: Cena brutto)90 pkt (285 273, 90 zł)
  • Ilość punktów (kryterium: Okres gwarancji) 10 pkt (25 m-cy)
  • Ilość punktów ogółem 100 pkt

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż na podstawie z art. 94 ust. 2 pkt 3a (Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy), umowa w sprawie zamówienia może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1.

Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 10.12.2015 r. godz. 10:00

7. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej”