środa, 6 grudnia, 2023
?>

Deklaracja dostępności zuk-gorno.pl

Zakład Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zuk-gorno.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Ciepiela – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych.
 • E-mail: kierownik@zuk-gorno.pl
 • Telefon: 41 302 36 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górnie Grzegorz Ciepiela
 • Adres: Górno, ul. Łysicka 11, 26-008 Górno
 • E-mail: biuro@zuk-gorno.pl
 • Telefon: 41 302 32 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zakładu Usług Komunalnych w Górnie, ul. Łysicka 11, 26-008 Górno, prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody, które są wyposażone w poręcze. Żadne z wejść nie posiada podjazdu dla wózków. Drzwi w budynku nie mają progów. Główne wejście ma 100 cm szerokości. Tylne wejście ma 95 cm szerokości. W budynku są dwa piętra, pomiędzy piętrami nie ma windy. Drzwi do pokojów w Zakładzie mają szerokość 90 cm. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do budynku Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika na parking i obsłużenie interesanta w dogodny dla niego sposób. Przed budynkiem jest parking, nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Korytarz stanowiący komunikację wewnętrzną do pomieszczeń Zakładu spełnia normy szerokości. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób nie widmowych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wśród pracowników Zakładu nie ma osób przeszkolonych z języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górnie Grzegorz Ciepiela, adres poczty elektronicznej: kierownik@zuk-gorno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 41/302-32-04 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.