niedziela, 26 maja, 2024
?>

Górno, 26.09.2017 r.

Znak: KZ.26.3.6.2017.GC

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa materiałów do wykonania zadania

„Przebudowa  wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

 

Zakład Usług Komunalnych w Górnie  uprzejmie informuje, że w sprawie prowadzonego w/w postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje czynności ponownego badania i oceny ofert oraz dokonuje poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.

Zamawiający poprawia w ofertach wskazanych poniżej oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek:

 

Oferta nr 1

CANALIS Spółka Jawna

Kusak i Wspólnicy

Hurtownia Instalacyjno Budowlana

25-217 Kielce, ul Hauke Bosaka 1,

 

Część III

Zamawiający poprawia w wykazie materiałów z podaną ceną jednostkową wartości w kolumnach: „wartość netto” i „wartość brutto” w wierszach: „27” oraz „razem”, które otrzymują wartości:

– wiersz 27 – „TULEJA KOŁ. FI110 PE100 SDR11 ZINPLAST” z kwoty netto 16,68zł na  166,80zł.;

– wiersz 27 – „TULEJA KOŁ. FI110 PE100 SDR11 ZINPLAST” z kwoty brutto 20,52zł  na 205,16zł;

– wartość netto: z kwoty 46 513,10 zł. na 46 663,22 zł;

– wartość brutto: z kwoty 57 211,11 zł. na 57 395,76 zł.

oraz w formularzu ofertowym cenę brutto w części III, która otrzymuje wartość: 57 395,76 złotych

 

*******************************************************************

Oferta nr 4

„BOMAKS” Marszałek Jacek, Krzyżak Stanisław

Spółka Jawna

25-565 Kielce ul. Magazynowa 6

 

Część II

Zamawiający poprawia w wykazie materiałów z podaną ceną jednostkową wartości w kolumnie   „wartość netto” w wierszu „2” oraz „suma netto”, które otrzymują wartości:

– wiersz 2 – „łącznik rur-koł. RK DN110” z kwoty  471,90  na 459,90 zł;

–  suma netto:  z kwoty 23 775,00 zł. na 23 767 zł;

oraz w formularzu ofertowym cenę brutto w części II, która otrzymuje wartość: 29 233,41 złotych

 

*******************************************************************

 

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„M&R” Spółka Jawna Rybka Kazimierz, Szczyrek Ryszard

25-562 Kielce ul. Peryferyjna 14

 

Część III

Zamawiający poprawia  wartości w kolumnach „wartość netto” i „wartość brutto” w wierszu „razem”, które otrzymują wartości:

– kwota netto z kwoty 40 351,23 zł. na 45 117, 77 zł.

– kwota  brutto z kwoty 49 632,03 zł.  na 55 494,86 zł.

oraz w formularzu ofertowym cenę brutto w części II, która otrzymuje wartość: 55 494,86 złotych

 

************************************************************************

 

POWTÓRNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

 

  • Część I – Dostawa studzienek wodomierzowych DN400 z wyposażeniem:

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa

Jakub Jaroński

Os. Rzeczypospolitej 3/15 63-200 Jarocin

Cena: 18 400,80 zł brutto.

 

  • Część II – Dostawa armatury żeliwnej i stalowej:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„M&R” Spółka Jawna

Rybka Kazimierz, Szczyrek Ryszard

25-562 Kielce ul. Peryferyjna 14

Cena: 28 175,98 zł brutto.

 

  • Część III – Dostawa rur, kształtek z PE, PP, PCV i pozostałych materiałów.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„M&R” Spółka Jawna

Rybka Kazimierz, Szczyrek Ryszard

25-562 Kielce ul. Peryferyjna 14

Cena: 55 494,86 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferty uzyskały największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – Najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny.

 

 

  1. W prowadzonym postępowaniu w terminie przewidzianym na złożenie ofert wpłynęły następujące oferty:

 

L.p. Wykonawca Część I 

Cena brutto

Wartość punktowa

Część II

Cena brutto

Wartość punktowa

Część III

Cena brutto

Wartość punktowa

1 CANALIS Spółka Jawna

Kusak i Wspólnicy

Hurtownia Instalacyjno Budowlana

25-217 Kielce, ul Hauke Bosaka 1

40 601,81 zł.

45,32 pkt.

Oferta odrzucona. 57 395,76zł.

96,69 pkt.

2 HTI BP

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Południe Spółka Komandytowa

26-026 Morawica, Bilcza ul. Kielecka 11

22 564,60 zł.

81,55 pkt.

29 210,61zł.

96,46 pkt.

57 163,35 zł

97,08 pkt.

3 Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa

Jakub Jaroński

Os. Rzeczypospolitej 3/15 63-200 Jarocin

18 400,80 zł.

100 pkt.

——————– ——————-
4 „BOMAKS”

Marszałek Jacek, Krzyżak Stanisław

Spółka Jawna

25-565 Kielce ul. Magazynowa 6

—————— 29 233,41zł.

96,38 pkt.

57 885,55 zł.

95,87 pkt.

5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„M&R” Spółka Jawna

Rybka Kazimierz, Szczyrek Ryszard

25-562 Kielce ul. Peryferyjna 14

32 793,77 zł.

56,11 pkt.

28 175,98 zł.

100 pkt.

55 494,86 zł.

100 pkt.

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta w części II.
  2. a) CANALIS Spółka Jawna

Kusak i Wspólnicy

Hurtownia Instalacyjno Budowlana

25-217 Kielce, ul Hauke Bosaka 1

 

UZASADNIENIE:

Ofert odrzucona na podst. pkt. 7.3  ppkt a; zapisów postępowania: Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa  wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

7.3 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

Wykonawca przedstawił kalkulację cen jednostkowych niemożliwą do porównania z innymi ofertami. Pomimo przedstawienia sposobu przeliczenia podanych jednostek obmiarowych obowiązujących u Oferenta, Zamawiający nie może potraktować tych błędów jako oczywiste omyłki rachunkowe. Zamawiający pomimo prowadzenia postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP, w swoich postępowaniach stosuje obowiązujące w Ustawie PZP dotyczące m.in. oceny i badania ofert. Należy uznać, iż oczywistą omyłką rachunkową jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych działań na małych liczbach. W ocenie KIO dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia. Nie stanowi przy tym ograniczenia dla poprawy oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP ilość omyłek rachunkowych występujących w ofercie, ani też ich istotność.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż Wykonawca składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ofertowym, wobec czego oferta została odrzucona.

  1. Zamawiający ustala termin podpisania umów na dzień 27.09.2017r. w godz. 10.00-12.00

 

 

Załącznik:

3.6 INFORMACJA O DOKONANIU POPRAWEK ZUK